Đóng

Tầm nhìn, sứ mệnh

Tầm nhìn, sứ mệnh

Sứ mệnh:

Tạo ra những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong lĩnh vực xây dựng, đáp ứng tối đa sự kỳ vọng, tin tưởng của khách hàng.

Tầm nhìn:

Trở thành một trong những công ty mạnh hàng đầu về thi công xây dựng trong nước, hướng tới phát triển hoạt động đa ngành nghề, đa lĩnh vực, trong đó lấy lĩnh vực xây dựng công trình công nghiệp làm chủ lực, tạo thế phát triển bền vững.

Giá trị cốt lõi:

– Lấy chữ Tín làm kim chỉ nam cho mọi hành động, làm vũ khí cạnh tranh và bảo vệ danh dự của công ty.

– Lấy chữ Tâm làm nền tảng quan trọng trong việc duy trì đạo đức nghề nghiệp, đạo đức xã hội.

– Lấy chữ Trí làm nền tảng phát triển, tạo ra những giá trị khác biệt trong từng sản phẩm. Đề cao việc sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quản lý và sản xuất.